The Libra Association

The Libra Association

ตัวที่ที่สนันสนุน Mastercard, Visa, eBay, Paypal, Spotify, Uber, Lyft, Vodafone, Stripe, Bookling Holding, Facebook,

27 บริษัทยักใหญ่จากทั่วโลกที่เราคุ้นเป็นอย่างดี ได้แก่ Mastercard, Visa, eBay, Paypal, Spotify, Uber, Lyft, Vodafone, Stripe, Bookling Holding, Facebook